برگزاری مجمع شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

25 مرداد 1401
0

این جلسه با حضور نمایندگان صاحبان سهام ، اعضای هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی ، مدیرعامل و معاونین شرکت برگزار گردید.

پس از تعیین سمت اعضای مجمع و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شرکت تصویب ، حسابرس و بازرس قانونی تعیین و روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت مشخص گردید .
اعضای حاضر و نمایندگان سهامداران ضمن استماع و بررسی گزارش هیئت مدیره به مجمع ، نکاتی را متذکر و تکالیف مجمع را تعیین نمودند .

در نهایت اعضای محترم مجمع از عملکرد هیات مدیره و مدیریت عامل و پرسنل شرکت قطارهای جوپار تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار