بازدید معاون بهره برداری و سیر و حرکت به همراه مدیران مکانیک و بازسازی و تزئینات داخلی از دفتر نمایندگی ایستگاه کرمان

14 تیر 1401
0

بازدید از سایت تعمیراتی شرکت

ملاقات و گفتگو با همکاران و پیمانکاران فعال در کرمان

بازدید از کارخانجات واگن سازی پلور سبز در زرند بهمراه مدیریت کارخانه و همکاران ایشان

آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار