انتصاب معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

1 خرداد 1401
0

در تاریخ 1401/03/01 با حضور مدیران شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در محل دفتر مرکزی آقای مهدی اسفندیار به عنوان معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار انتخاب گردید.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار