سومین جلسه دوره ای هماهنگی و بررسی امور سیر و حرکت و راهبری قطارها

30 خرداد 1401
0

سومین جلسه بررسی وضعیت خدمات راهبری و فنی قطارهای مسافری با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران مرتبط و نمایندگان شرکت در نواحی (بصورت بر خط) در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد . در این جلسه شاخص های عملیاتی و خدماتی در دوره های ده روزه بررسی و با دوره قبل مقایسه گردید . روندی از این شاخص ها از ابتدای برنامه بهار نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت . حسب ضرورت نمایندگان شرکت های راهبر طرف قرارداد و یکی از روسای قطار نیز به صورت دوره ای در جلسه حاضر هستند.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار