انتصاب مدیر تدارکات شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

1 مرداد 1402
0

طی حکمی آقای غلامحسین حاجی پور، به عنوان سرپرست مدیر تدارکات منصوب شد.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار