انتصاب سرپرست مدیریت مالی شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

1 شهریور 1402
0

طی حکمی آقای حسین خیام دار بعنوان سرپرست مدیریت مالی منصوب شد.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار