دومین نشست دوستانه نمایندگان روسای قطار در محل دفتر مرکزی شرکت جوپار برگزار شد

31 خرداد 1401
0

دومین نشست دوستانه نمایندگان روسای قطار با مدیرعامل و معاونین و مدیران بخشهای مختلف شرکت جوپار برگزار شد در این نشست پیرامون موارد مختلف راهبری ،فنی و بازاریابی پیشنهادات مطرح و پاسخ مرتبط از سوی مدیران مربوطه ارایه شد. هدف از این نشست ها برقراری تعامل مستقیم با مدیران سازمان و بحث و تبادل نظر در جهت بهبود و ارتقاء سطح خدمات و افزایش رضایتمندی مسافرین می باشد.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار