انتصاب سرپرست مدیریت خدمات راهبری شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

1 مرداد 1401
0

با صدور حکمی به امضا مدیر عامل آقای نظر جاویدنیا به عنوان سرپرست مدیریت خدمات راهبری شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار منصوب گردیدند.
 اهم وظایف و مسئولیتهای واگذار شده به این مدیریت  به شرح زیر است: 
1- تهیه برنامه جامع ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات ارایه شده ضمن انجام برآوردهای مالی و سودآوری برای شرکت 
2- ساماندهی ، درجه بندی و ارزیابی و پایش کلیه نیروهای انسانی اعزامی با قطار 
3- بهبود مدل ارزیابی وضعیت نظافتی قطارها و کلیه فرآیندهای آماده سازی واگنها 
4- بررسی فوری شرح خدمات پیمانکاران راهبری و اصلاح آن به منظور پیمان سپاری آتی  
5- تدوین برنامه جامع آموزشی و ارتقا سطح توانمندی مامورین با همکاری مدیر محترم توسعه سرمایه های انسانی
برای آقای جاویدنیا و همکارانشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار