انتصاب سرپرست مدیریت خدمات راهبری شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

1 مرداد 1401
0


با صدور حکمی آقای نظر جاویدنیا به عنوان سرپرست مدیریت خدمات راهبری شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار منصوب گردید.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار