انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سرمایه های انسانی شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

21 خرداد 1402
0

طی حکمی سرکار خانم فرزانه صابری بعنوان سرپرست مدیریت توسعه سرمایه های انسانی منصوب شد.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار