پیش فروش بلیت قطارهای مسافری جوپار

پیش فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۹۸/۰۸/۱۱ لغایت ۹۸/۰۹/۳۰ به شرح زیر انجام خواهد شد
۱- فروش از طریق اینترنت: در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۶ راس ساعت ۸ صبح
۲- فروش از طریق مراکز فروش : در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۶ راس ساعت ۱۰ صبح