ششمین جلسه "بررسی عملکرد فنی و راهبری قطارها"" باحضور مدیرعامل محترم و معاونین و قاطبه مدیران شرکت

16 شهریور 1401
0

پس از تشکر و خداقوت به تمامی پرسنل ستاد و عملیات ویژه در شرایط پیک تابستان جلسه آغاز گردید
از مدیرعامل محترم شرکت فرتاک و عوامل محترم فنی در افزایش امکان بهره‌برداری از ناوگان تشکر گردید
پیش بینی به موقع نیازمندیها، جهت کاهش اثر ریسک تورم، پرداختن به موضوع قطار پنج ستاره، بهبود وضعیت و عملکرد مامورین در سیر، برنامه‌ریزی و بررسی مسیرهای سیر برای افزایش درآمد تاکید شد
مدیریت بازاریابی و فروش به گزارش فروش و ضرایب اشغال و تاثیرات تامین ناوگان پرداخته
در این باب توضیحات و تحلیل های لازم از ناحیه فنی، راهبری و نیز معاونین صورت گرفت
گزارشی از ارتباط با مشتریان و میزان رضایت، روند تغییرات و نیز عوامل تاثیر گذار در بهبود آن ارائه گردید
مقرر گردید جهت افزایش بهره‌برداری از ناوگان، برنامه دقیق اعلام گردد.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار