بازدید مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار از نمایندگی کرمان

28 شهریور 1401
0

آقای مهندس عجمیان
مدیرعامل محترم شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار
مورخ ۲۷ شهریور جهت سرکشی و بازدید از مجموعه نمایندگی کرمان و بررسی وضعیت سیر قطار مرتبط، به کرمان عزیمت داشتند. اهم موضوعات مورد بررسی ایشان در این سفر شامل:
بازدید و سرکشی از مجموعه شستشوی منسوجات
بازدید و سرکشی از سایت تعمیراتی شرکت
عزیمت با قطار کرمان به تهران جهت بررسی موارد مرتبط با سیر قطار
طی این سفر، نشستی در نمایندگی این شرکت در شهر کرمان صورت گرفته و موارد مرتبط توسط مدیرعامل محترم، تاکید و گوشزد گردید.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار