انتصاب مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

25 خرداد 1401
0

در تاریخ 25/03/1401 با حضور مدیران شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در محل دفتر مرکزی آقای ستاری به عنوان مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار انتخاب گردید.

 
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار