بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت جوپار از کارخانه پلور سبز

بازدید رئیس هیئت مدیره جناب آقای مهندس شه بخش و مدیر عامل شرکت جوپار جناب آقای مهندس محمد کریمی و هیئت همراه از کارخانه پلور در خصوص روند بازسازی واگنهای شرکت جوپار