پیش فروش بلیت قطارهای مسافری

پیش فروش نوروزی بلیت قطارهای مسافری جوپار  برای بازه زمانی98/11/14 لغایت 98/11/15 به شرح زیر انجام خواهد شد.
فروش از طریق اینترنت: در روز دوشنبه مورخ 98/11/14 راس ساعت 7صبح
فروش از طریق مراکز فروش : در روز دوشنبه مورخ98/11/15 راس ساعت 8 صبح