تقدیر فرمانداری ،بهزیستی و انجمن معلولین ضایعه نخاعی شهرستان بم از نماینده جوپار

تقدیر فرمانداری ،بهزیستی و انجمن معلولین ضایعه نخاعی شهرستان بم از نماینده شرکت جوپار آقای حسینی نژاد در ایستگاه کرمان