بازدید معاون وزیر و مدیر عامل راه آهن و دیگر مدیران راه آهن از کارخانه پلور در خصوص روند بازسازی واگنهای شرکت جوپار


بازدید دکتر رسولی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه آهن و آقای موسوی معاون مسافری، آقای ضیایی مهر .هادی نژاد .خان آبادی. مهندس ارجونی مدیر کل کرمان از روند بازسازی واگنها شرکت در کارخانه واگن سازی در زرند. و همچنین مدیران فوق با واگن شرکت از زرند تا کرمان با قطار تنظیمی سیر کردند