بازدید دکتر زاهدی و مدیر کل آموزش و مدیر کل کرمان از قطار کرمان تهران

دکتر زاهدی و مدیر کل آموزش و مدیر کل کرمان به همراه معاونین از قطار کرمان تهران در ایستگاه کرمان بازدید کردند