پیش فروش بلیت قطارهای مسافری

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری جوپار  برای بازه زمانی98/10/01 لغایت 98/10/30 به شرح زیر انجام خواهد شد
فروش از طریق اینترنت: در روز دوشنبه مورخ 98/09/10 راس ساعت ۸ صبح
فروش از طریق مراکز فروش : در روز دوشنبه مورخ98/09/10راس ساعت ۱۰ صبح