برگزاری جلسه شورای مدیران

جلسه شورای مدیران با حضور مدیرعامل، معاون محترم اقتصادی و پشتیبانی در سالن جلسات دفتر مرکزی شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در تاریخ 1398/07/16برگزار گردید.