سفر تیم فوتسال شهید سرخه ای شهر ری با قطارهای شرکت جوپار

سفر تیم  فوتسال شهید سرخه ای شهر ری با قطارهای شرکت جوپار

1

2

3

4