نشست صمیمی مدیران ارشد راه آهن ج.ا.ا با مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی

نشست صمیمی مهندس رسولی عضو هیئت مدیره راه آهن ج.ا.ا و مهندس موسوی معاون مسافري و کاظمی منش مدیرکل نظارت برخدمات مسافری با مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی؛در این نشست  که مورخ 97/05/07در معاونت مسافری راه آهن ج.ا.ا برگزار شد موضوعاتی نظیر چگونگی سهولت در فروش بلیت ،ارائه خدمت رسانی بهتر و مشکلات  و معضلات حمل و نقل ریلی مورد بحث و هم فکری قرار گرفت .