انتصاب دو مدیر جدید در شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

به گزارش روابط عمومی ؛ آقای دکتر محمد کریمی مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در احکامی جداگانه آقایان رضا باریکانی و مصطفی کوهشاری را به ترتیب به عنوان " مدیر نظارت بر امور مکانیک و سیر و حرکت قطارهای مسافری" و "مدیر بازسازی واگنهای مسافری "منصوب کرد.

شایان ذکر است آقای دکتر کریمی پیش از انتصاب  به عنوان مدیر عامل شرکت جوپار خود مدیریت امور فنی و سیر و حرکت شرکت را بر عهده داشت.